برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمیک

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیدمیک

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمیک واژه (های) همه گیر است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی