برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمی

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیدمی

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمی واژه (های) همه گیری است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی