برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدرم

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیدرم

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدرم واژه (های) پوشبافت است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی