برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپی

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپی

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپی واژه (های) خوشه- سُنبله- سوک است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی