برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوق

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپوق

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوق واژه (های) زیگر است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی