برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوزیسیون

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپوزیسیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوزیسیون واژه (های) پادگروه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی