برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپلکاره

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپلکاره

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپلکاره واژه (های) چارشانه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی