برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپشن

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپشن

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپشن واژه (های) توان گُزینی- زبان زد است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی