برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرت

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپرت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرت واژه (های) شوخ شاد است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی