برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراسیون

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپراسیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراسیون واژه (های) کار- نیش گری است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی