برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراتور

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپراتور

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراتور واژه (های) کارور- گرداننده است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی