برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرا

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپرا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرا واژه (های) ترانه نما است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی