برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیک

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپتیک

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیک واژه (های) چَشمی است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی