برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیمام

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپتیمام

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیمام واژه (های) بهینه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی