برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیسم

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپتومیسم

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیسم واژه (های) خوشبینی است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی