برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیست

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپتومیست

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیست واژه (های) خوشبین است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی