برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومتری

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپتومتری

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومتری واژه (های) بینایی سنجی است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی