برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپالین

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپالین

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپالین واژه (های) سینه کفتری است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی