برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپال

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپال واژه (های) تنکست است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی