برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتصال

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اتصال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتصال واژه (های) پیوستگی-پیوستن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی