برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتخاذ

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اتخاذ

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتخاذ واژه (های) در گرفتن- فرا گرفتن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی