برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتباع

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اتباع

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتباع واژه (های) شهروندان است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی