برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابکار

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابکار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابکار واژه (های) دوشیزگان- شتابیدن- نابسودگان است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی