برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابژکتیو

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابژکتیو

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابژکتیو واژه (های) آماج- درافکند- سردوربین است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی