برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابواب

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابواب

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابواب واژه (های) درها است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی