برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهت

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابهت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهت واژه (های) شکوه است.

برابر انگلیسی:
Splendor


برنامه نویس: سیاوش طراوتی