برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهام

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابهام

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهام واژه (های) پیچیدگی- سربستگی است.

برابر انگلیسی:
Ambiguity


برنامه نویس: سیاوش طراوتی