برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابنیه

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابنیه

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابنیه واژه (های) ساختمان ها- خانه ها است.

برابر انگلیسی:
Buildings


برنامه نویس: سیاوش طراوتی