برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن سینا

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابن سینا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن سینا واژه (های) پور سینا است.

برابر انگلیسی:
Avicenna


برنامه نویس: سیاوش طراوتی