برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابن

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن واژه (های) پور است.

برابر انگلیسی:
Son


برنامه نویس: سیاوش طراوتی