برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلیس

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابلیس

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلیس واژه (های) اهریمن- کخ ژنده است.

برابر انگلیسی:
Devil


برنامه نویس: سیاوش طراوتی