برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلهانه

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابلهانه

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلهانه واژه (های) سبک سرانه- گولانه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی