برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابله

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابله

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابله واژه (های) پخمه- سبک سر- سبک سر- گول است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی