برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغیه

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابلاغیه

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغیه واژه (های) بخشنامه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی