برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ نامه

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابلاغ نامه

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ نامه واژه (های) رسیدنامه- فرمان نامه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی