برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابلاغ

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ واژه (های) پیام رسانی-فرگفت است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی