برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابقا

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابقا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابقا واژه (های) نگهداشت است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی