برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطل

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابطل

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطل واژه (های) بی هُده تر- یاوه تر است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی