برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطال

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابطال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطال واژه (های) بی هُده سازی- هیچ سازی است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی