برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصر

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابصر

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصر واژه (های) بیناتر است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی