برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصار

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابصار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصار واژه (های) بینایی ها- چشمان- دیدن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی