برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستروکسیون

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابستروکسیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستروکسیون واژه (های) روزن بندی است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی