برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابریق

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابریق

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابریق واژه (های) آبریز- آوتابه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی