برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراز کرد

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابراز کرد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراز کرد واژه (های) نمایاند است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی