برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراز

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابراز

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراز واژه (های) نماییدن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی