برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابرار

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابرار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابرار واژه (های) بسیارفرزندی- چیرگی- نیکوکاران است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی