برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراء

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابراء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراء واژه (های) بی زاری جویی- پاک گردانی- پاوش است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی