برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیت

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابدیت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیت واژه (های) پایندگی- همیشگی- جاودانگی است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی