برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیات

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابدیات

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیات واژه (های) پایندگی ها است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی