برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدی

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابدی

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدی واژه (های) همیشگی- جاوید است.

برابر انگلیسی:
Eternal


برنامه نویس: سیاوش طراوتی